Rekonstrukce hradu


I. Etapa

I. etapa rekonstrukce (2005–2007)

Rok 2006 byl v novodobé historii strakonického hradu jedním z významnějších – proběhly zde totiž rekonstrukce takového rozsahu, jaké nepamatujeme desítky let, a to zejména díky prostředkům, které byly do této národní kulturní památky alokovány ze zdrojů Evropské unie.

První z realizovaných projektů, tj. Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu, který získal finanční podporu z Národního programu PHARE 2003, byl úspěšně dokončen v srpnu roku 2006. Celkové náklady projektu činily 33.339.084,- Kč, přičemž dotace byla poskytnuta ve výši 21.112.250,- Kč.

Rekapitulace realizovaných aktivit:

 • Komunikace a obnova povrchů I., II. a III. nádvoří (SO 01) – byla provedena pokládka povrchů na všech hradních nádvořích, ozelenění podél nově zrekonstruovaných komunikací a jejich doplnění doprovodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola aj.).
 • Parkoviště a autobusová zastávka u Jelenky (SO 02) – celý uvedený prostor byl předlážděn, byl upraven tvar a povrch ostrůvku MHD, parkovací stání, odstavný pruh pro autobusy, doplněno svislé dopravní značení a mobiliář (lavičky).
 • Parkoviště Na Dubovci (SO 03) – tato lokalita zaznamenala výraznou změnu. Došlo ke kompletní rekonstrukci komunikace včetně přístupových chodníků k parkovišti, ozelenění ploch podél chodníků a výsadbě vzrostlých stromů. Z rozpočtu města byla navíc zaplacena mobilní závlaha zeleně a celková obnova pomníku.
 • Komunikace a parkoviště u letního kina (SO 04) – stávající vozovka byla nově zrekonstruována, byla vytvořena nová parkovací místa a zřízeno nové parkoviště pod západní branou. Současně došlo k protažení komunikace až k řece, čímž bude umožněn přístup vodákům na hrad.
 • Hlavní přístupová komunikace do hradu (SO 05) – jedná se o prostor před ZUŠ (budovou zámku), který rovněž dostal zcela nový vzhled. Je oddělen od sousedního chodníku třemi schody, a to po celé délce společné hranice. Takto vzniklou plochu protíná pěší komunikace směřující ke vstupní bráně a dále po celém hradu. Parter je navíc účelně doplněn zelení a mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a pítko na vodu.
 • Veřejné osvětlení (SO 06) – v rámci tohoto stavebního objektu byla provedena pokládka vedení veřejného osvětlení. Před budovou ZUŠ byla pořízena nová bodová svítidla v úrovni dlažby a v celém areálu pak doplněna historická svítidla (kopie stávajících luceren). Rovněž byla přidána dvě směrová svítidla k nasvícení lokality Na Dubovci a dvě k nasvícení zámku.
 • Sociální zařízení pro návštěvníky hradu (SO 07) – v areálu hradu bylo zcela nově vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky, navržené tak, aby bylo přístupné i imobilním občanům (přístup ze III. nádvoří).

Druhým z realizovaných projektů je projekt s názvem Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku, spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU v rámci Společného regionálního operačního programu a prostředků Jihočeského kraje. Práce byly dokončeny v prosinci roku 2006 a celkové náklady činily 29.474.498,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 16.158.000,- Kč.

Předmětem projektu bylo následující:

 • Městská knihovna (SO 08,09,10) – byly zrekonstruovány interiéry i fasády veškerých objektů, v nichž sídlí Šmidingerova knihovna Strakonice (kromě dětského oddělení).
 • Torzo původní hradební zdi (SO 15) – zbytek původní hradební zdi, který se nachází u řeky na III. hradním nádvoří byl upraven a zakonzervován tak, aby nedocházelo k jeho další destrukci a mohl dále sloužit jako němý svědek minulosti příštím generacím.
 • Rekonstrukce průběhu hradební zdi (SO 16) – III. hradní nádvoří bylo ve směru od řeky kompletně uzavřeno novou hradební zdí, která opět po mnoha letech dodává hradu středověký ráz a současně slouží jako bezpečnostní zábrana při konání různých kulturních a společenských akcí v tomto prostoru.
 • Hradní příkop (SO 18) – součástí projektu byly rovněž prvotní úpravy hradního příkopu, který ležel celá léta ladem bez jakéhokoliv zásahu a úpravy. Proběhlo jeho základní vyčištění, uzavření branou ve směru od věže Jelenky, dále zpřístupnění pro obslužnou techniku po nové komunikaci a rovněž byl vybudován přístřešek pro chov zvěře. V rámci zvýšení atraktivity hradního komplexu zde byla zřízeno malé hradní zoo.
 • Parčík u hradebního příkopu (SO 19) – pozemek, který se nachází při cestě k letnímu kinu, byl upraven do podoby příjemného parčíku vhodného ke klidnému a nerušenému posezení – byly zde vysázeny vzrostlé stromy i drobnější keřovité porosty, taktéž byl celý prostor doplněn novým mobiliářem.
 • Zahradní domek (SO 20) – v souvislosti s chovem zvěře v hradním příkopě proběhla rekonstrukce objektu, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Slouží jako sklad potravy pro zvířata.
 • Přívod tepla, předávací stanice (SO 27) – v rámci projektu byla rovněž vyřešena zásadní otázka vytápění areálu hradu – celým komplexem byl protažen teplovod a v objektu ZUŠ zřízena předávací stanice tepla.

Uvedenými stavebními úpravami však stavební ruch v areálu národní kulturní památky strakonický hrad neskončil. Ba naopak. Kromě finančních prostředků vynaložených čistě z vlastních zdrojů města Strakonice (interiéry ZUŠ, Hradní sklípek, atd.) se podařilo získat další finanční prostředky na II. etapu rozsáhlé rekonstrukce. Ta byla zahájena v roce 2008.

II. Etapa

II. etapa rekonstrukce (2008–2010)

První z realizovaných projektů této etapy nese název Revitalizace strakonického hradu. Získal finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl úspěšně dokončen v květnu roku 2010. Hlavním cílem bylo kromě samotné rekonstrukce jednotlivých stavebních objektů rozšíření služeb pro návštěvníky. Celkové náklady na rekonstrukci činily 16.150.320,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla ve výši 11.744.142,- Kč.

Zrealizované stavební objekty:

 • Kanceláře Muzea středního Pootaví (SO 07) – prostory se nacházejí v severním křídle a jsou začleněny do komplexu budov, který rozděluje v podélné ose hradní areál na II. a III. nádvoří. Budova byla přestavěna v létech 1939 – 1940. V současné době jsou zde kanceláře a technické zázemí Muzea středního Pootaví. Původně ponuré prostory, špatně vytápěné a s nevyhovujícím sociálním zázemím získaly rekonstrukcí na kráse. První a druhé podlaží bylo navíc spojeno vnitřním schodištěm. Na jednom místě může veřejnost navštívit muzejní odbornou knihovnu spojenou s badatelnou, prostřednictvím internetu může procházet jednotlivými depozitními prostorami a objevovat vzácné předměty, které ukrývá strakonické muzeum. Součástí projektu je totiž také pořízení informačního systému pro elektronické zpřístupnění depozitáře muzea a přes internet digitalizovaných sbírek dalších muzeí v ČR i zahraničí.
 • Obřadní místnost (SO 08) – součástí rekonstrukce byla i obřadní síň a reprezentační prostory města nacházející se na II. nádvoří mezi Šmidingerovou knihovnou a kancelářemi muzea. I ony získaly díky výmalbě a obměněnému mobiliáři zcela nový rozměr. Při realizaci došlo současně i k obnovení klubovny skupiny historického šermu (přístup je umožněn ze III. hradního nádvoří).
 • Černá kuchyně (SO 09) – jedním z nových prostor, které se otevírají návštěvníkům, je i objekt černé kuchyně, která byla objevena při průzkumech nejstarší části hradu a nyní je zpřístupněna. Tato unikátní stavba se nachází mezi II. a III. nádvořím a je přístupná pouze z brány, která je propojuje. Muzeum středního Pootaví, kterému byla svěřena správa těchto prostor, se snaží vdechnout jim ztracený život ukázkami dobové kuchyně a jejího zařízení.

Druhý projekt druhé etapy nese název Hrad Strakonice – Obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu. Je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP. Jeho cílem byla obnova areálu strakonického hradu jako historického regionálního centra, které je živou památkou a skýtá mnohé příležitosti pro další rozvoj regionu. Celkový rozpočet projektu činil 1.870.486 EUR, přičemž příspěvek z Finančního mechanismu EHP byl získán ve výši 1.589.913 EUR (85% dotace) a zbývající část byla hrazena z rozpočtu města Strakonice. Výstavba byla zahájena v prosinci roku 2008 a dokončena v srpnu 2010.

Z hlediska stavebních prací byl tento projekt rozdělen na dvě aktivity:

 • Oprava střechy a fasády severního a severovýchodního křídla hradu, dnes sídlo ZUŠ – předmětem stavebních prací byly venkovní opravy, a to výměna střešní krytiny, obnova krovů a oprava komínů. Současně došlo k obnově venkovní fasády a balkonu. Zrestaurován byl erb nad průčelím budovy a dva kamenné portály. Staronovou podobu získaly také zámecké hodiny, jejichž nový ciferník laděný do černé barvy se zlatými prvky září do dálky. Druhé hodiny jsou obnoveny na protilehlé straně téže budovy ve stejných barvách.
 • Rekonstrukce bývalé sýpky a sušárny panského pivovaru a jeho proměna ve víceúčelový sál a dva výstavní sály. Objekt je umístěn v severním křídle hradu, naproti kostelu sv. Prokopa, mezi základní uměleckou školu a budovou děkanství a muzea. Budova je tvořena čtyřmi podlažími. Hned v přízemí je umístěn sál U Kata, který je navržen pro univerzální využití. Může sloužit jednak jako příležitostná hospůdka, jednak jako výstavní sálek nebo též lapidárium. Přístup do těchto prostor je umožněn jak z I. hradního nádvoří, tak i bezbariérově ze III. nádvoří. Malou perličkou je informace, že na parapety oken v tomto sále byly použity původní cihly z produkce mutěnické cihelny s vypáleným osmihrotým maltézským křížem, které byly odkryty a zachráněny při rekonstrukci budovy. Ve druhém podlaží je galerijní sál, který dostal jméno Maltézský. Je navržen jako výstavní, s možností pořádání přednášek, vernisáží a seminářů. Výhodou je pak přímý vstup na terasu, která je umístěna nad garážemi na III. nádvoří. Ve třetím podlaží vstupujeme do Rytířského sálu, který snesením původního nevzhledného stropu nabízí návštěvníkovi nový pohled do konstrukce historického krovu budovy. Kapacita míst v sále je 118 a na galerii 22. Využití sálu je poměrně široké – pořádání koncertů vážné hudby, divadelních představení malých forem, je vhodný i pro vzdělávací program nebo odborné konference.

V rámci projektu byly též zprovozněny tyto webové stránky. Jejich prostřednictvím je hrad přístupný na dálku nejen návštěvníkům za zahraničí v cizojazyčných mutacích, ale i osobám s poruchou zraku.

Realizací projektů druhé etapy je dokončen komplexní záměr na obnovu areálu strakonického hradu.

2018-2022

Rekonstrukce části strakonického hradu (stavební i expoziční), ve které sídlí Muzeum středního Pootaví Strakonice

Po třech létech a devíti měsících se 1. dubna 2022 znovu otevřely brány strakonického muzea. Ukončena byla jedna z největších rekonstrukcí (stavební i expoziční) za poslední desetiletí. Pro návštěvníky je připraveno pět nových expozic, nové zázemí i společenské a edukační sály. Do nových prostor se přestěhovala i muzejní knihovna a badatelna.

V lednu 2018 uspělo muzeum v 52. výzvě IROP. Projekt Obnova vybraných objektů v areálu NKP strakonický hrad dostal finanční podporu z EU a MMR ČR ve výši cca 109 mil. Kč (95% z celkových nákladů projektu). Jednalo se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje, který ze svého rozpočtu také projekt kofinancoval, předfinancoval a hradil i vícepráce vzniklé během rekonstrukce. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly cca na 140 mil. Kč.

Úpravy probíhaly v tzv. Bavorském paláci, kde je umístěno muzeum, ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím a v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem. Tuto část zakoupil Jihočeský kraj již v roce 2015 od římsko-katolické církve s tím, že zde bude vybudována specializovaná expozice věnovaná maltézskému řádu ve spojení s historií města.

Od 1. července 2018 bylo muzeum uzavřeno a po vystěhování předáno firmě Pohl, a. s., Roztoky k realizaci stavby.

Po dvou a půl letech byly stavební práce ukončeny a prostory předány zpět muzeu. Realizovány byly nákladem 78 052 227,72 Kč. Předmětem rekonstrukce byla výměna všech rozvodů elektřiny, vody i kanalizace, které již byly na hraně životnosti. Narušená statika byla opravena doplněním ocelových nosníků a táhel. Krov a stropy byly vyprotézovány, uhnilá záhlaví trámů odřezána a doplněna. Odstraněny byly i všechny novodobé prvky a různé sádrokartonové příčky a stropy. Novinkou je i připojení na dálkové vytápění. Do kapitulní síně se spotřebovalo 1,5 km podlahového potrubí, celkově je ho na celém objektu položeno kolem 5 km. Temperováním expozic se prodloužila možnost jejich využití po celý rok. Výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím se hradní expozice alespoň částečně zbavila bariér.

Silnoproudé kabely jsou namontovány v délce 11 km, slaboproudé kabely v délce 5 km. Bylo odkryto a opraveno 280 m2 trámových stropů. V průběhu rekonstrukce bylo položeno cca 900 m2 cihlové dlažby repasováno nebo opraveno 300 ks dveří a oken.

K 31. 12. 2020 byly dokončeny a převzaty i restaurátorské práce na nástěnných malbách ve všech objektech a restaurování kamenných prvků v celkové výši 6 690 395 Kč.

Na stavební rekonstrukci navázala tvorba nových expozic včetně interiérového osvětlení a vybavení audio video technikou. Výtvarné řešení expozic navrhl kolektiv architektů: H. Fetterle, M. Čejka a V. Lstibůrek, grafické práce prováděl zkušený grafik Petr Liška.

Nové expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výroba, průmyslová výroba ČZ (zbraně, kola, motokola, motocykly, současný výrobní program), dudácká a loutkářská tradice. V  prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města. Málokdo již dnes ví, že maltézský řád sídlil ve Strakonicích téměř 700 let a tři století zde bylo i sídlo velkopřevorství. Za tuto dobu zasáhl téměř do všech oblastí života ve městě.


Nové objevy

Již v prvních měsících stavební rekonstrukce byly učiněny objevy mimořádné historické hodnoty. Mezi kapitulní síní a palácovou zdí byl nalezen do té doby zazděný unikátní prostor. Je zde kompletně dochovaná stratigrafie archeologických vrstev starých více než 500 let.

Při odstraňování stropního podhledu v prostorách bývalého děkanství byly nalezeny dvě široké desky s malovaným plátnem a čtyři široká prkna. Jedná se o části středověkého oltáře datovaného do pol. 16. století a malované stropní desky ze stejného období.

V jednom ze sálů byly odkryty rozsáhlé nástěnné malby, které jsou datovány do poloviny 18. století (období rokoka). Zde se jedná o čtyři průhledy do krajiny. Pracovníci muzea dali sálu název „Rokokový salónek“. Na obnově nástěnných maleb v salónku pracovali tři restaurátoři celkem deset měsíců.

Nástěnné malby byly objeveny a zrestaurovány i ve vedlejším salonku. Tentokrát jde pouze o pruhy podél zdí a výklenky oken a dveří. Překvapení pak čekalo na odborníky v přízemí hradního paláce, kde je dnes umístěn edukační sál. Na jedné ze stěn se nachází erb Velkopřevora Othenia Bernarda Maria Lichnowského – Wardenberga, který byl významným představitelem řádu maltézských rytířů, symbolizující charitu 19. století. I tato nástěnná malba byla restaurována.

Stejným "ozdravným" procesem prošla také klasicistní, dekorativně malovaná okenní špaleta, která byla rovněž objevena v edukační místnosti.

Skutečným klenotem jsou potom více než 600 let staré dřevěné trámy se šablonovou výmalbou ukrývané pod podlahou v bývalé expozici 19. století.

Veškeré objevené předměty i nástěnné malby jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci jednotlivých expozic.

Zásahy restaurátorů a konzervátorů si vyžádaly i všechny ostatní předměty, které jsou k vidění v jednotlivých expozicích.

Díky projektu mohla být do expozic zakoupena řada nových sbírkových předmětů a byly vyrobeny kopie originálních a těžce dosažitelných exponátů.

Došlo k nákupu několika desítek dud z Čech i ze zahraničí, z nichž některé jsou skutečnými unikáty. Díky rozšíření dudácké sbírky se tak muzeum postupně stalo vlastníkem největší sbírky dud ve střední Evropě.

Zcela jedinečná a ve střední Evropě jediná je i expozice věnovaná historii a současnosti maltézského řádu ve spojení s městem Strakonice. Její součástí je např. faximile Donační listiny Karla V. datovaná 22. března 1530. V latinském textu stojí, že císař Karel V. postupuje na věčné časy z titulu sicilského krále řádu Johanitů ostrovy Malta, Gozo, Comino a pevnost Tripolis na severofrancouzském pobřeží. V expozici najdou návštěvníci i faximili buly papeže Pascala, v níž je potvrzen řád Sv. Jana Jeruzalemského. Originály listin jsou uloženy v Národní knihovně ve Valettě na Maltě.

Námořní úspěchy řádu jsou prezentovány např. formou modelů lodí. Charitativní činnost připomíná interiér vagonu sanitního vlaku. Ty jezdily a převážely raněné za I. sv. války především na východní frontě.

Všechny expozice jsou doplněny dotykovými obrazovkami s množstvím fotografií, filmů a zajímavých textů (take v anglické mutaci), animovanými filmy apod.

Pro návštěvníky jsou expozice rozděleny do dvou prohlídkových okruhů. Součástí expozice maltézských rytířů je i prohlídka kapitulní síně s ambity. Prohlídka expozic v Bavorském paláci je spojena s výstupem na gotickou věž Rumpál a černou kuchyní.

Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti a různé interaktivní prvky, které jim pobyt v prostorách muzea jistě zpříjemní. Například dětský koutek v podobě saracénského stanu, dobové kostýmy, barety, interaktivní části expozic, kde je povoleno se dotýkat, loutky, dudy na které je možno si zahrát, audio i video nahrávky, pexeso v dotykových obrazovkách či trenažér závodní motorky. Součástí prohlídky jsou i dva animované filmy, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu od 12. století.

Muzeum středního Pootaví Strakonice se touto rekonstrukcí zařadilo mezi moderní paměťové instituce 21. století.

Příložené soubory

Název souboru Velikost souboru Download link
Tisková zpráva z rekonstrukce hradu.pdf 125.06 KB Stáhnout
Rekonstrukce hradu.pdf 293.06 KB Stáhnout